Rapport från skolledarkonferensen 29-30 sept 2011

2011 - ett skoläventyr

Rapport från skolledarkonferensen 2011
29-30 september på Hotel Tylösand

Länkar finns nedan vid respektive medverkande till presentationer som vi fått tillstånd att publicera, uppdateras efterhand!

Konferens för ledare och politiker

Det gångna arbetsåret har präglats av reformiver och förändringsarbete. Vad händer nu? Skolledarkonferensen 2011 tar sikte på framtiden!

PROGRAM (ladda ner program som pdf här!)

Torsdag 29 september

09.45-10.00

Inledning av moderator Anna Davidsson, välkomstmusik

10.00-11.00
Implementing Curriculum Change: The Role of the School Leader Brian Boyd (till pdf med Mr Boyd's presentation)
Professor Boyd will argue that school leaders have a key role in the implementation of curriculum change.  He will look at the challenges and the opportunities for school leaders, the roles which they can play and the responsibility they have to ensure that every child can fulfill her/his potential and that teachers and support staff have access to appropriate and high quality continuing professional development.

 
11.15-12.30
Skolledarens vardagliga arbete med att leda det gemensamma lärandet om hur man på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling Hans-Åke Scherp (till pdf med H-Å Scherps presentation)
Hur åstadkommer man det i vardagen? Hur bidrar man som skolledare till att medarbetarna stimuleras genom att tillsammans lära om angelägna frågor och dilemman? Betydelsen av att formulera en gemensam pedagogisk helhetsidé diskuteras.

12.30-13.30
Lunch

13.30-14.40 Valbara seminarier I (a-f)
I samarbete med Lärarförbundets skolledarförening

  Entreprenöriellt lärande lyfts fram i Lgr11 som en av de EU kompetenser som måste förstärkas. Det är skolledarnas ansvar att skapa möjligheter för detta. Vilka kompetenser är det viktigt att morgondagens beslutsfattare och medborgare tillägnar sig? Framtidens entreprenörer bör ha grundläggande kunskaper och färdigheter för att möta framtidens produktutveckling och systemutveckling för en hållbar framtid.

 
b) Ledarskapets betydelse för en inkluderande skolkultur
Inger Fält (till pdf med I Fälts presentation)
Hur kan man se om skolledaren lyckats med att förankra en inkluderande inställning till barn i behov av särskilt stöd bland pedagogerna på skolan? Vilka är framgångsfaktorerna för rektor om detta lyckats? Har det betydelse hur strukturen på skolan ser ut?

  c) Skolledarens vardagliga arbete med att leda det gemensamma lärandet, forts. Hans-Åke Scherp (till pdf med H-Å Scherps presentation)
Seminariet fokuserar en modell för systematiskt kvalitetsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

  d) Den nya skollagen och dess betydelse för skolledarskapet
Hans Larson  (till pdf med H Larsons presentation)
Den nya skollagen och de reformer som nu genomförs inom skolområdet ställer nya och delvis andra krav på skolhuvudmän och skolledare än tidigare. Skolinspektionen pekas många gånger ut som en viktig aktör för att tidigt uppmärksamma brister och därigenom få skolhuvudmännen att rätta till och förbättra sin verksamhet. Vilka krav ställer den nya skollagen på skolledarskapet? På vilket sätt kommer Skolinspektionen använda sina nya ”vapen”, de skarpare sanktionerna, för att bidra till utveckling?

  e) Leading a School on its Journey to Excellence
 • building a vision
 • distributed leadership
 • self-evaluation as a tool for learning
 • home-learning
 • what is a curriculum for excellence?
  f) Assessment is for Learning; Re-balancing the Roles of Formative and Summative Assessment Brian Boyd

14.40-15.20 Eftermiddagsfika, förflyttning

15.20-16.30 Valbara seminarier II (a-f)

19.00 Mingel

19.30 Middag med musikalisk underhållning

 

Fredag 30 september

 

08.30-09.40

Valbara seminarier I (1-5)
I samarbete med Lärarförbundets skolledarförening

 
1) Chefer som översättare i vardagen Ulf Ericsson (till pdf med Ulf Ericssons presentation)
Ett av ledarskapets dilemman är att i en komplex värld skapa goda förutsättningar för medarbetarna när det ofta inte finns goda förutsättningar för chefen själv att göra ett bra jobb. Hur balanseras verksamhetens krav och förväntningar med individens förutsättningar och behov?

 
2) Nya utmaningar för förskolan Sven Persson (till pdf med Sven Perssons presentation)
Förskolans reviderade läroplan innebär stora utmaningar för förskolans personal. I seminariet sätts förskolan in i ett historiskt och utbildningsvetenskapligt sammanhang och vi ställer oss frågan hur man kan svara på de nya krav som ställs. Innebär det att förskolan alltmer ska vara som skolan?

 
3) Skolledarens utmaning Tankesmedjan (till Tankesmedjans hemsida)
Att leda en pedagogisk verksamhet framgångsrikt. Hur kan skolledaren utveckla engagemang, relationer, kommunikation, empati och bemötande?

 
4) Selfevaluation through the Curriculum from a Nursery Perspective Mairi McColl
(till pdf med Mairi McColl's presentation 1,
till pdf med Mairi McColl's presentation 2)
 • Development of the Curriculum for Excellence through
  Self-Evaluation
 • Continuous Professional Development
 • Transition
 • Children Leading and Evaluating their Own Learning
 • Developing Partnership
 • Engaging Parents.
 
5) Bedömning för lärande Christian Lundahl
(till pdf med C Lundahls presentation)
Utifrån den senaste internationella forskningen om bedömningar syftar seminariet till att återge skolan och lärarna initiativ i
bedömningsfrågan och till att erbjuda konkreta verktyg för att utveckla bedömningspraktiken i klassrummet.

09.40-10.10 Förmiddagsfika
10.10-11.10 (Aktuellt från regering och departement Nyamko Sabuni)
11.10-11.20 Förflyttning
11.20-12.30 Valbara seminarier II (1-5)
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.45 Lusten att förstå: Om lärande på människans villkor
Lärare idag jobbar i motvind eftersom skolans struktur motverkar elevernas motivation. Det är viktigt att satsa på elevernas inre motivation. Lärande handlar inte bara om att få faktakunskap utan bör framför allt gå ut på att skapa förståelse inom ett kunskapsområde.

14.45-15.00 Avslutning med kaffe (till pdf med alla citat från de valbara seminarierna)

 

Länkar till utställare:

Studentlitteratur (med titlar relaterade till konferensen)

NetSmart (inbjudan till utbildning för skolledare)

Sensus studieförbund

Lärarförbundets skolledarförening

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

 

Konferensavgift, helpension med logi i enkelrum 1)
på Hotel Tylösand

5 800 kr
Konferensavgift, helpension med logi i enkelrum 2)
på Hotel Tylösand
6 200 kr
Konferensavgift, helpension med logi i enkelrum 3)
på Hotel Tylösand
6 400 kr
Konferensavgift, helpension med logi i enkelrum på
Scandic Hallandia
5 500 kr
Konferensavgift, helpension med logi i enkelrum på
Quality Hotel Halmstad
5 000 kr
Extra logi 28-29 sept i enkelrum 1) på Hotel Tylösand 1 700 kr
Extra logi 28-29 sept i enkelrum 2) på Hotel Tylösand 2 100 kr
Extra logi 28-29 sept i enkelrum 3) på Hotel Tylösand 2 300 kr
Extra logi 28-29 sept i enkelrum på Qualit Hotel Halmstad 900 kr
Get together buffé i Leif's Lounge 28 sept 320 kr
Dagkonferens inkl lunch och kaffe men ej middag och logi 2 200 kr
per dag

 

1) Rum i huvudbyggnad eller flygelbyggnad
2) Rum i nya strandhuset in mot land
3) Rum i nya strandhuset mot havssidan
Hotel Tylösand har byggt om hotelldelen, läs mer på www.tylosand.se 
 
Bekräftelse utsänds till anmälda deltagare på det sätt som anmälts under vecka 24.
 
Önskas ytterligare upplysningar – vänligen vänd er till Högskolan Kristianstad
Christina Lindh 044-203342, christina.lindh@hkr.se
Sofie Hardö 044-203737, sofie.hardo@hkr.se
Lars Lundström 044-203079, lars.lundstrom@hkr.se
Erling Emsfors 044-203132, erling.emsfors@hkr.se
 
 
 

PRESENTATION AV MEDVERKANDE
Brian Boyd
Brian is Emeritus Professor of Education at University of Strathclyde and has worked in the Faculty of Education for fifteen years. He was a member of the Ministerial Review Group on the curriculum 3-18 which produced the report “A Curriculum for Excellence” in 2004. He believes passionately in the right of all children and young people to have their potential as learners fulfilled and believes that educationists must strive to remove any barriers which prevent this happening.
 
Anna Davidsson
Anna är utvecklingsstrateg i Kristianstads kommun. Hon arbetar på uppdrag åt Högskolan
Kristianstad med kompetensutveckling kring IUP-processen, samtalsledarutbildningar, processledarutbildningar för rektorer samt implementering av Lgr11.
 
Ulf Ericsson
Ulf är fil. Dr. i arbetsvetenskap vid Högskolan Kristianstad. Han undervisar och forskar om organisering och ledarskap med huvudsakligt fokus på meningsskapande processer samt arbetsrelaterad hälsa.
 
Inger Fält
Inger är universitetsadjunkt i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Inger jobbar på rektorsprogrammet och har erfarenhet av ledarskap från förskola, grundskola samt gymnasiet. Hon jobbar för närvarande även med rektorslyftet.
 
Peter Gärdenfors
Peter är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Han leder den tvärvetenskapliga Linnémiljön Cognition, Communication and Learning. Peters forskning handlar om begreppsbildning och språkets semantik, men han är också intresserad av det mänskliga tänkandets evolution.
 
Hans Larson
Hans är enhetschef vid Skolinspektionen.
 
Christian Lundahl
Christian är fil dr i pedagogik och docent vid pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.
Christian bedriver forskning om prov, betyg och intelligensmätningar i ett historiskt och internationellt perspektiv. Han undervisar också vid lärarutbildningen och rektorsutbildningen kring statlig styrning, utvärdering och bedömning.
 
Laura MacLean
Laura is Headteacher of a large high-achieving primary school and nursery in the south side of Glasgow. In addition to leading the school, Laura is an associate assessor with Her Majesty’s Inspectorate and regularly joins inspection teams to assess other schools throughout Scotland. She is a peer assessor and carries out school reviews for Glasgow City Council Education Services. She has presented at several international conferences in the Netherlands, France and Russia mainly on the subject of achieving excellence in schools.
 
Mairi McColl
Mairi graduated from Glasgow University in 1989. Having been a class teacher for ten years, she became Principal Teacher, specialising in the development of ICT. Since being promoted to Depute Head, she has led the development of literacy within the Curriculum for Excellence throughout the whole school. She is responsible for Support for Learning, for the mentoring of student teachers and for the pastoral care of pupils. She has promoted leadership for all – for pupils and staff alike – and has worked closely with parents and school partners. She is currently liaising with the Glasgow City Council and Her Majesty’s Inspectors in Education, in building a curriculum suitable for all in the 21st century.
 
Christel Persson
Christel är universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik med särskild inriktning mot ämnesintegrerat lärande vid Högskolan Kristianstad. Christels doktorsavhandling belyser hur lärandet i de övergripande perspektiven miljö och hållbar utveckling tillgodoses genom lärande i naturorienterande ämnen. Hon är också engagerad i entreprenöriellt lärande genom kursutvecklingar inom lärarutbildningen och aktivt deltagande i olika nätverk.
 
Sven Persson
Sven är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Han har forskat om villkor för de yngsta barnens lärande och förskolan i ett samhällsperspektiv.
 
Nyamko Sabuni
Nyamko är biträdande utbildningsminister samt jämställdhetsminister.

Hans-Åke Scherp
Hans-Åke är docent och tf professor i pedagogik vid Karlstads universitet. Han är särskilt inriktad på utveckling av skol- och förskoleverksamhet samt ledarskap. Han leder för närvarande ett större flerårigt forskningsprojekt inom skola och förskola som handlar om vardagsbaserad verksamhetsutveckling.
 
Tankesmedjan Skolledarens utmaning
Deltagarna i Tankesmedjan kommer från BSF Lunds stad, Höganäs kommun, Hörby kommun, Kristianstad kommun, Landskrona stad, LKS gy förbund, Lunds kommun - Lund Öster samt Simrishamns kommun och drivs genom ett avtal mellan kommunerna, Kommunförbundet Skåne, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola.
 
Underhållning
Musiker från Höganäs kommun. Stefan Roos, it-chef och elgitarr. Niklas Bergman, administrativ chef och elgitarr. Lars Löfgren, kulturhuschef och elbas. Eva Zäther Löfgren på piano.
 

Om oss

Länkar

Samverkan

Aktuellt


SKRIV UTKlicka här för att skriva ut denna sida!

TEXTSTORLEK
A A A
 
 
 Webbproduktion: Ardere
 Uppdateras med SpiderX
Högskolan Kristianstad Uppdrag AB • 291 88 Kristianstad • info@hkr-uppdrag.se • 044-203737